Regulamin

Elbląskiego Klubu Fotograficznego


I

Cele, struktura organizacyjna i zasady działania klubu

 1. Tworzy się Elbląski Klub Fotograficzny, w dalszej części Regulaminu nazywany EKF lub jako klub.
 2. Cele Elbląskiego Klubu Fotograficznego:
  1. zrzeszanie osób zainteresowanych wszelkimi dziedzinami fotografii,
  2. rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie wiedzy, techniki i sztuki fotograficznej,
  3. popularyzowanie fotografii w środowisku /lub: w mieście i regionie/
  4. organizowanie wystaw autorskich, konkursów, warsztatów i szkoleń z zakresu fotografii,
  5. organizowanie plenerów fotograficznych, popularyzujących lokalne walory krajobrazowo – przyrodnicze i architektoniczne.
 3. Elbląski Klub Fotograficzny nie posiadając osobowości prawnej, działa w strukturze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zwanym dalej CSE jako jego integralna część, zachowując samodzielność działania zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Dla realizacji swoich zadań EKF wspierany jest finansowo i logistycznie przez CSE.
 5. Działalność EKF opiera się na pracy społecznej jego członków.

II

Członkostwo

 1. Członkowie EKF dzielą się na kandydatów, członków zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkiem klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia i pragnie czynnie uczestniczyć w pracach klubu, złoży pisemną deklarację przystąpienia do EKF i decyzją Zebrania Członków zostanie przyjęta. Do czasu decyzji Zebrania Członków jest kandydatem na członka klubu bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz posiadania legitymacji i odznaki klubowej.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów klubu. Nadanie godności członka honorowego klubu następuje na podstawie decyzji Zebrania Członków.
 4. Do obowiązków członka Elbląskiego Klubu Fotograficznego należy:
  1. przestrzegać Regulaminu EKF,
  2. brać czynny udział w pracach klubu,
  3. stosować ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego,
  4. dbać o powierzone mienie klubowe i używać je zgodnie z przeznaczeniem,
  5. regularnie opłacać składkę członkowską przeznaczoną na bieżące potrzeby klubu.
  6. składka dla członków klubu - 50 zł rocznie płatne do końca września.
 5. Członek EKF ma prawo do:
  1. posiadania legitymacji EKF i noszenia odznaki klubowej,
  2. czynnego i biernego prawa wyborczego,
  3. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez klub,
  4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności klubu,
  5. rezygnacji z członkostwa w klubie bez podania przyczyny.
  6. zgłaszania propozycji plenerów i sesji fotograficznych wraz z ich organizacją.
 6. Utrata członkostwa w EKF następuje na skutek:
  1. pisemnego zgłoszenia o rezygnacji z członkostwa w klubie,
  2. działania na szkodę klubu,
  3. zaprzestania czynnego udziału w pracach klubu przez okres 3 miesięcy bez uzasadnionego powodu.

 

III

Władze Elbląskiego Klubu Fotograficznego

 

 1. Władzami EKF są:
  1. Zebranie Członków
  2. Prezes/Przewodniczący/Szef klubu*
  3. Skarbnik
 2. Decyzje Zebrania Członków są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 3. Kadencja Prezesa/Przewodniczącego/Szefa Klubu trwa dwa lata.Wybierany jest na drugim spotkaniu września w głosowaniu jawnym. Naturalnym kandydatem jest poprzedni prezes. Kontrkandydaci są zgłaszani przez członków klubu.
 4. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
  1. przyjmowanie i skreślanie członków klubu,
  2. nadawanie członkostwa honorowego,
  3. ustalanie planów działania klubu,
  4. wybór Prezesa/Przewodniczącego/Szefa Klubu
  5. zmiany Regulaminu EKF
 5. Do kompetencji Prezesa/Przewodniczącego/Szefa Klubu należy:
  1. reprezentowanie EKF na zewnątrz,
  2. kierowanie działalnością klubu,
  3. koordynowanie zadań realizowanych przez członków klubu,
  4. opracowywanie i nadzór nad dokumentacją klubu.

IV

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez członków Elbląskiego Klubu Fotograficznego w dniu 04-07-2019